Tra cứu hỏi đáp

TT Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Đính kèm Thao tác
1 Để thuận tiện cho việc giải quyết TTHC, đề nghị cho biết cách thức thanh toán trực tuyến các khoản p Nguyễn Xuân Minh 05/04/2022 | 03:17 PM
2 Để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC phải thực hiện như thế nào? Ha Nguyễn Thanh Quý 05/04/2022 | 03:15 PM
3 Để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế m Nguyễn Thị Tường Vy 05/04/2022 | 03:13 PM
4 Để thực hiện hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì Trần Xuân Vinh 05/04/2022 | 03:11 PM
5 Đề nghị cho biết các hình thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai? Nguyễn Minh Quang 05/04/2022 | 03:09 PM
6 Để tra cứu các thông tin liên quan đến môi trường đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đề nghị cho biế Nguyễn Thu Trang 05/04/2022 | 03:05 PM
7 Cho biết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Nguyễn Minh Cảnh 05/04/2022 | 03:04 PM
8 Các biểu mẫu thủ tục đầu tư được quy định tại văn bản nào? Nguyễn Minh Cảnh 05/04/2022 | 03:01 PM
9 Hãy cho biết các quy định cụ thể về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư ? Nguyễn Minh Cảnh 05/04/2022 | 02:59 PM
10 Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì tổ chức kinh tế tại Việt Na Nguyễn Minh Cảnh 05/04/2022 | 02:56 PM

편지서

Chu Lai 오픈 경제 지역은 꽝남 (Quang Nam) 주에 베트남 정부가 설립 한 최초의 해안 경제 지역이다. 여기에 2 개의 세계 문화 유산이되어 있습니다 :Hoi An 고대 도시, My Son 고대 사원 지역 및 Cu Lao Cham세계 생물권 보호 구역; Chu Lai 오픈 경제 지역은 2012 년부터 구축에 투자를 집중하는 정부의 핵심 경제 지역 중 하나입니다. 이것은 총 면적이 약 42,000ha 인 일반, 다중 부문 및 다중 부문 경제 구역입니다.