Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

편지서

Chu Lai 오픈 경제 지역은 꽝남 (Quang Nam) 주에 베트남 정부가 설립 한 최초의 해안 경제 지역이다. 여기에 2 개의 세계 문화 유산이되어 있습니다 :Hoi An 고대 도시, My Son 고대 사원 지역 및 Cu Lao Cham세계 생물권 보호 구역; Chu Lai 오픈 경제 지역은 2012 년부터 구축에 투자를 집중하는 정부의 핵심 경제 지역 중 하나입니다. 이것은 총 면적이 약 42,000ha 인 일반, 다중 부문 및 다중 부문 경제 구역입니다.