Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ TIỀM ẨN TÁC ĐỘNG LỚN VỀ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ TIỀM ẨN TÁC ĐỘNG LỚN VỀ MÔI TRƯỜNG

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Quy hoạch các khu công nghiệp

Quy hoạch các khu công nghiệp

Phụ lục báo cáo tháng, quý, năm

Phụ lục báo cáo tháng, quý, năm

Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp