Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Biểu mẫu báo cáo

Phụ lục Biểu mẫu báo cáo của Chủ đầu tư hạ tầng KCN và Nhà đầu tư thứ cấp

Danh mục kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng KCN

Danh mục kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng KCN

Thông tin lĩnh vực công nghiệp

Thông tin lĩnh vực công gnhiệp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Bộ TTTHC

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

Chương trình xúc tiến đầu tư 2022

Chương trình xúc tiến đầu tư 2022

Danh mục các dự án thứ cấp

Danh mục các dự án thứ cấp