Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid tại các Khu công nghiệp

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid tại các Khu công nghiệp

Hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt HTQLCL) tại các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có tiềm ẩn tác động lớn về môi trường

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ TIỀM ẨN TÁC ĐỘNG LỚN VỀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai