Danh mục các dự án thứ cấp

Danh mục các dự án thứ cấp

Thông tin chung các Khu công nghiệp

Thông tin chung các Khu công nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Đơn giá thuê đất

Đơn giá thuê đất

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

Tổng hợp giao đất cho thuê đất

Tổng hợp giao đất cho thuê đất

Tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn KKTM Chu Lai và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Tổng quan về các Khu công nghiệp a. Các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai: Ngày 05/6/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (Khu KTM Chu Lai) và điều chỉnh tại Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, theo đó, tổng diện tích đất Khu kinh tế không thay đổi là 27.040 ha, nhưng ranh giới Khu kinh tế được điều chỉnh gồm 19 xã, phường trải dài trên 2 huyện và 1 thành phố: huyện Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ.

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực thương mại

Danh mục các dự án đã đầu tư

Danh mục các dự án đã đầu tư

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ