Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Bộ TTTHC

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

Chương trình xúc tiến đầu tư 2022

Chương trình xúc tiến đầu tư 2022

Danh mục các dự án thứ cấp

Danh mục các dự án thứ cấp

Thông tin chung các Khu công nghiệp

Thông tin chung các Khu công nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Đơn giá thuê đất

Đơn giá thuê đất

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành