Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid

Thư ngỏ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Danh mục Dụ án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2022

Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2022

Thông tin lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ

Thông tin lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ

Các dự án ưu tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực Đô thị

Các dự án ưu tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực Đô thị

Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Biểu mẫu báo cáo

Phụ lục Biểu mẫu báo cáo của Chủ đầu tư hạ tầng KCN và Nhà đầu tư thứ cấp

Danh mục kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng KCN

Danh mục kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng KCN

Thông tin lĩnh vực công nghiệp

Thông tin lĩnh vực công gnhiệp