Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Các dự án kêu gọi đầu tư.

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư 2

Các dự án kêu gọi đầu tư.

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư 3

Các dự án kêu gọi đầu tư.

Các dự án kêu gọi đầu tư.

Các dự án kêu gọi đầu tư.

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư 4

Các dự án kêu gọi đầu tư.

Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai