Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản