Thông báo công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ năm 2023 tại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thông báo công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ năm 2023 tại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Văn bản Phòng chống tham nhũng của Ban Quản lý các KKT&KCN năm 2022

Văn bản Phòng chống tham nhũng của Ban Quản lý các KKT&KCN năm 2022