Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành