Phân công công tác của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Phân công công tác của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam