Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Chương trình-Kế hoạch CCHC năm 2022

Chương trình-Kế hoạch CCHC năm 2022

Bộ TTTHC

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính