Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Quyết định thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang trực thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Quyết định thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang trực thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam