THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 02/2024;

Theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư số 3761/EVNCPCĐT+KH ngày 04/6/2024 (đính kèm hồ sơ Đề xuất dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối số 3760/ EVNCPC-ĐT+KH ngày 04/6/2024) của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung;

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

1. Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối.

2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

3. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC

1

Truyền tải và
phân phối điện

Phân phối, kinh doanh Điện năng. Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối

3512 

 

4. Quy mô dự án:

- Diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng: 0,7266ha

+ Trạm biến áp 110kV Trường Hải: 5.842m2

+ Đường dây 110kV: 315m2

+ Đường dây 22kV: 1.109m2

- Diện tích đất bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến:

+ Đường dây 110kV: 135m2

+ Đường dây 22kV: 5.788m2

- Công suất thiết kế: 2x63MVA (Công suất lắp đặt 63MVA).

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Năng lượng điện.

- Quy mô kiến trúc xây dựng gồm các hạng mục chính:

+ Trạm biến áp 110kV gồm nhà điều khiển với kết cấu 1 tầng, gian thiết bị phân phối 110kV ngoài trời và các thiết bị điều khiển bảo vệ, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, đường nội bộ, kè và một số hệ thống phụ trợ.

+ Đường dây 110kV 02 mạch trên không chiều dài tuyến khoảng 0,03km.

+ Đường dây 22kV gồm 05 xuất tuyến, tổng chiều dài khoảng 5,2km.

  • Loại công trình: Công trình năng lượng.
  • Cấp công trình: Cấp II.

5. Hiện trạng sử dụng đất: 

Về hiện trạng sử dụng đất thực hiện dự án:

+ Vị trí xây dựng TBA 110kV: Chủ yếu là khu đất đang trồng keo;

+ Đường dây 110kV: Tuyến đường dây xây dựng mới chủ yếu là khu đất đang trồng keo;

+ Đường dây 22kV: Tuyến đường dây xây dựng đi trong KCN Bắc Chu Lai, hiện trạng các vị trí xây dựng móng cột chủ yếu là đất giao thông.

(Chi tiết loại đất sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn bồi thường GPMB, thu hồi đất xây dựng công trình).

- Dự án đã đưa vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định 1172/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 với diện tích 0,73ha.

6. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 99.223.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu đồng).

7. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2024 - 2026.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 30/5/2024, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thực hiện đăng tải thông tin về Đề xuất dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung để các tổ chức, cá nhân được biết, sau đó thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án theo đúng quy định.

Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam; kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam./.

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

Tin liên quan