Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 về yêu cầu các địa phương thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng, ngày 16/5 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về Thành lập tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Tổ trưởng, 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó và 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, trong đó có đồng chí lê Vũ Thương – Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.
Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Bên cạnh đó, tổ sẽ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan. Định kỳ hằng quý, tổ có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, tham mưu Tổ trưởng, Tổ phó trực chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Tin liên quan