Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thàu gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở Ban Quản lý

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thàu gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở Ban Quản lý

Tin liên quan