Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế năm 2021- 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế năm 2021- 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế năm 2021- 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

1. Tình hình xây dựng, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được giao tại Quyết định 1972.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1972, Ban Quản lý đã chủ
động xây dựng và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư … nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ hội nhập quốc tế trên từng lĩnh vực, cụ thể:

- Ban Quản lý đã xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 04/7/2022. Theo đó, để tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể, Ban Quản lý đã ban hành các kế hoạch: Số 18/KH-KKTCN ngày 29/4/2022, số 19/KH-KKTCN ngày 04/5/2022, số 37/KH-KKTCN ngày 11/11/2022, số 41/KH-KKTCN ngày 05/12/2022.

- Ban hành Kế hoạch số 09/KH-KKTCN ngày 21/3/2022 nhằm triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

- Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 và 2022 tại Quyết định số 17/QĐ-KTM ngày 25/01/2021, số 07/QĐ-KKTCN ngày 12/01/2022 và kế hoạch số 03/KH-KKTCN ngày 20/01/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giải quyết các TTHC theo cơ chế  một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 2. Tình hình thực hiện năm 2021- 2022 

Ban Quản lý đã tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp và hiệu quả, cụ thể:

- Triển khai thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư các nhóm dự án trọng điểm theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về định hướng phát triển vùng Đông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư: Thiết kế, in ấn brochure giới thiệu về các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Xây dựng danh mục dự án cơ hội phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; Đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý; Phối hợp cung cấp các số liệu, dữ liệu chuyên sâu về khu kinh tế, khu công nghiệp như quy hoạch, đất đai.…nhằm triển khai hiệu quả hệ thống thông tin GIS phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Quản lý đang xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: lao động, đầu tư, đất đai, môi trường, thương mại, quản lý doanh nghiệp và phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam và đang xây dựng thiết kế Logo Ban Quản lý; 

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư: Lập danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2022; Xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, dự án động lực thu hút đầu tư giai đoạn 2022- 2025. Bên cạnh đó, đã xây dựng, đề xuất 05 dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị; 04 dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; 04 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục- đào tạo và dịch vụ.

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng cơ hội và hợp tác xúc tiến đầu tư

+ Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, trong đó có một số nhà đầu tư  lớn đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Srilanka, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan... Theo đó, trong năm 2022, Ban Quản lý đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty WHA (Thái Lan) về đề xuất nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; 

+ Tham gia đoàn công tác xúc tiến thương mại, đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ và Isarel… để kêu gọi, xúc tiến các dự án vào các KKT, KCN.

+ Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Trung Ương và địa phương viết bài, xây dựng phóng sự quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh, những chính sách và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Ngoài ra, thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư như cập nhật thông tin về tình hình đầu tư, thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý; Cung cấp thông tin về quy trình đầu tư vào tỉnh Quảng Nam, các quy định mới về đầu tư, lao động, thuế xuất nhập khẩu, đất đai vv… nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và thực hiện đúng pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

- Hợp tác xúc tiến đầu tư:

+ Tổ chức làm việc với Cục Đầu tư nước ngoàicác Tổ chức Xúc tiến đầu tư: KOTRA, JETRO, Hiệp hội thương mại Đài Loan để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp;

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công tác đi khảo sát Hành lang kinh tế Đông- Tây 2, kết hợp xúc tiến thương mại- du lịch tại Lào và Thái Lan;

+ Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp và việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, Ban, ngành, địa phương (DDCI) tại tỉnh Bắc Ninh; Tổ chức chương trình làm việc với các Ban Quản lý: Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Khu kinh tế Phú Quốc, Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và tạo sự liên kết phát triển vùng trong quá trình hợp tác đầu tư, đồng thời nhằm quảng bá, thu hút đầu tư trong thời gian đến.

- Kết quả thu hút đầu tư FDI: Trong năm 2021- 2022, Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 59,252 triệu USD. 

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư: Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Theo đó, Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đảm bảo đúng quy định. Mặt khác, phối hợp tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp tại các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về hợp tác quốc tế: Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng xúc tiến đầu tư cho công chức phụ trách công tác xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý cử công chức tham gia lớp tập huấn công tác đối ngoại và kiến thức đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên để cập nhật thông tin, chính sách mới về đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tin liên quan