Thông tin các dự án ĐTXD nhà ở

Thông tin các dự án ĐTXD nhà ở

Thông tin các dự án đầu tư xây dựng ành ở

 1. Dự án Khu dân cư Tam Anh Nam - Giai đoạn 3 :

- Quy mô: 9,38ha

- Về chủ trương đầu tư: được chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 6734/UBND-KTN ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh

- Về quy hoạch xây dựng:

+ Quyết định số 219/QĐ-KTM ngày 30/8/2011 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Tam Anh Nam tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

+ Quyết định số 229/QĐ-KTM ngày 03/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam (Giai đoạn 3) thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

+ Quyết định số 48/QĐ-KTM ngày 30/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu C2, C3 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Tam Anh Nam

+ Quyết định số 242/QĐ-KTM ngày 29/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt bổ sung Quyết định số 229/QĐ-KTM ngày 03/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt Tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam (giai đoạn 3) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giao lại đất, cho thuê đất với diện tích: 91.769,29 m2 (Quyết định số 247/QĐ-KTM ngày 02/11/2018; Quyết định số 113/QĐ-KTM ngày 24/6/2019 và Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 24/12/2018).

+ Về xác định giá đất: Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 22/5/2020.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện: 

+ Dự án được đầu tư đầu tư xây dựng hoàn thành, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiệm thu đưa vào sử dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của dự án.

+ Dự án đã hoàn thành thủ tục quyết toán dự án và toàn bộ hạ tầng của dự án đã được bàn giao cho UBND huyện Núi Thành quản lý.

2. Dự án Khu dân cư chợ Trạm thuộc Khu đô thị mới Tam Hiệp 

- Quy mô: 7,92ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 5518/UBND-KTN ngày 12/10/2017.

- Về quy hoạch xây dựng:

+ Quyết định số 1311/QĐ-KTM ngày 07/6/2005 của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai Khu dân cư Chợ Trạm thuộc Khu đô thị mới Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

+ Quyết định số 50/QĐ-KTM ngày 20/3/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều chỉnh cục bộ Tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Chợ Trạm thuộc Khu đô thị mới Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giao lại đất với diện tích: 78.071,52 m2 (Quyết định số 171/QĐ-KTM ngày 20/7/2018; Quyết định 69/QĐ-KTM ngày 22/4/2019 và Quyết định số 107/QĐ-KTM ngày 19/6/2019).

+ Về xác định giá đất: Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 phê duyệt mức tạm thu tiền sử dụng đất dự án và Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07/01/2019.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: 

+ Dự án được đầu tư đầu tư xây dựng hoàn thành, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của dự án.

+ Dự án đã quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và bàn giao hạ tầng cho UBND huyện Núi Thành quản lý.

3. Dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) 

- Quy mô: 12,03ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư  số 252/UBND-KTN ngày 16/01/2017 

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 153/QĐ-KTM ngày 23/6/2016 của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai về phê duyệt quy hoạch chi tiết hoàn thiện hạ tầng khu dân cư thị trấn núi Thành (giai đoạn 2)

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã giao lại đất, cho thuê đất với diện tích: 120.281,96 m2 (Quyết định số 05/QĐ-KTM ngày 05/01/2018; Quyết định số 221/QĐ-KTM ngày 02/10/2018 và Quyết định số 194/QĐ-KTM ngày 12/11/2019).

+ Về xác định giá đất: Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 18/9/2018.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh:

+ Dự án đã đầu tư đầu tư xây dựng hoàn thành, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiệm thu đưa vào sử dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của dự án.

+ Đã bàn giao hạ tầng cho UBND huyện Núi Thành quản lý.

4. Dự án Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4); quy mô: 15,20ha:

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 3565/UBND-KTN ngày 11/7/2017.

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 224/QĐ-KTM ngày 27/9/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về phê duyệt Tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4) thuộc Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Tam Quang tại thị trấn Núi Thành;

+ Quyết định số 103/QĐ-KTM ngày 14/5/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về Phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4) thuộc Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Tam Quang tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giao lại đất, cho thuê đất với diện tích: 137.369,50 m2 (Quyết định số 201/QĐ-KTM ngày 05/9/2018; Quyết định số 91/QĐ-KTM ngày 21/5/2019; Quyết định số 111/QĐ-KTM ngày 21/6/2019 và Quyết định số 100/QĐ-KTM ngày 04/6/2019).

+ Về xác định giá đất: Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 12/9/2018.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự án đã đầu tư cơ bản hoàn thành (khoảng 13,7ha trên tổng số 15,2ha)

5. Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 

- Quy mô: 45,68ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 2639/UBND-KTN ngày 26/5/2017.

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 273/QĐ-U ND ngày 19/01/2017 của U ND tỉnh
Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao
cấp Vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh
Quảng Nam;

+ Quyết định số 168/QĐ-KTM ngày 28/7/2017 của an Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 2038/QĐ-U ND ngày 29/7/2020 của U ND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) và ban hành Quy định quản lý (điều chỉnh) Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao đất, cho thuê đất: Được UBND tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã giao lại đất, cho thuê đất với diện tích: 354.275,37 m2 (Quyết định số 56/QĐ-KTM ngày 10/4/2019; Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11/9/2020; Quyết định số 155/QĐ-KTM ngày 13/8/2020; Quyết định số 88/QĐ-KTM ngày 25/5/2021; Quyết định số 200/QĐ-KTM ngày 13/10/2020 và Quyết định số 198/QĐ-KTM ngày 13/10/2020).

+ Về xác định giá đất: Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự án đang thi công (đạt khoảng 70% khối lượng) và chưa đưa vào kinh doanh. 

6. Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 

- Quy mô: 53,95ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 1330/UBND-KTN ngày 24/3/2017

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 168/QĐ-KTM ngày 28/7/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 2038/QĐ-U ND ngày 29/7/2020 của U ND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) và ban hành Quy định quản lý (điều chỉnh) Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao đất, cho thuê đất: Được UBND tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã giao lại đất, cho thuê đất với diện tích: 539.509,81 m2 (Quyết định số 248/QĐ-KTM ngày 02/11/2018; Quyết định số Số 66/QĐ-KTM ngày 19/4/2019; Quyết định số 211/QĐ-KTM ngày 02/12/2019; Quyết định số 156/QĐ-KTM ngày 13/8/2020; Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 11/9/2020; Quyết định số 197/QĐ-KTM ngày 13/10/2020; Quyết định số 196/QĐ-KTM ngày 13/10/2020; Quyết định số 195/QĐ-KTM ngày 13/10/2020 và Quyết định số 199/QĐ-KTM ngày 13/10/2020)

+ Về xác định giá đất: Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự  đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao cho UBND huyện Núi Thành quản lý.

7. Dự án Khu dân cư Tam Quang (Khu số 1)

- Quy mô: 19,1 ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số số 7306/UBND-KTN ngày 13/12/2018

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 67/QĐ-KTM ngày 13/3/2015 của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành;

+ Quyết định số 132/QĐ-KKTCN ngày 01/7/2022 của BQL các KKT&KCN về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam Quang, huyện Núi Thành.

+ Quyết định số 141/QĐ-KKTCN ngày 08/7/2022 của BQL các KKT&KCN về việc phê duyệt tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang huyện Núi Thành.

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Chưa thực hiện (Chủ đầu tư dự án đang phối hợp với đơn vị thực hiện bồi thường và địa phương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.)

+ Về xác định giá đất: Chưa thực hiện (Chủ đầu tư chưa lập thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự án đã thực hiện xong các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế, chưa được cấp giấp phép xây dựng, chưa đưa vào khai thác kinh doanh.

8. Khu dân cư Tam Quang (Khu số 2)

- Quy mô: 15,19ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 7307/UBND-KTN ngày 13/12/2018.

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 67/QĐ-KTM ngày 13/3/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 96/QĐ-KKTCN ngày 18/5/2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch các lô đất ở khu CL25 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tam Quang;

+ Quyết định số 98/QĐ-KKTCN ngày 20/5/2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phê duyệt Tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (Khu số 02) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành;

+ Quyết định số 52/QĐ-KKTCN ngày 22/3/2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Chưa thực hiện (Chủ đầu tư dự án đang phối hợp với đơn vị thực hiện bồi thường và địa phương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.)

+ Về xác định giá đất: Chưa thực hiện (Chủ đầu tư chưa lập thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự án đã thực hiện xong các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế, đã được phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa được cấp giấp phép xây dựng, chưa đưa vào khai thác kinh doanh.

9. Khu dân cư Tam Quang (Khu số 3) 

- Quy mô: 16,28ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 7120/UBND-KTN ngày 05/12/2018

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 67/QĐ-KTM ngày 13/3/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 52/QĐ-KKTCN ngày 22/3/2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất: 

+ Về giao lại đất, cho thuê đất: Chưa thực hiện (Chủ đầu tư dự án đang phối hợp với đơn vị thực hiện bồi thường và địa phương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.)

+ Về xác định giá đất: Chưa thực hiện (Chủ đầu tư chưa lập thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự án đã đã thực hiện xong các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện, phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế, chưa được cấp giấp phép xây dựng, chưa đưa vào khai thác kinh doanh.

10. Khu dân cư An Phú 

- Quy mô 20,90ha

- Về chủ trương đầu tư: được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 4028/UBND-KTN ngày 23/7/2018.

- Về quy hoạch xây dựng

+ Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ

+ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc đính chính Bảng cơ cấu sử dụng đất tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 01/11/2017.

- Về xác định giá đất: Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày  14/11/2019 về việc phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Về tình hình triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác kinh doanh: Dự án đã đầu tư cơ bản hoàn thành (giai đoạn 1) khoảng 9,6 ha.

 

Tin liên quan