Quyết định thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý KKT mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Quyết định
thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Theo quyết định, Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam (Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KKT, các KCN theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 61, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT; Điều 10, Điều 11, Điều 13 Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Ban Quản lý còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trưởng Ban Quản lý trình UBND tỉnh Quảng Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.

Quyết định 1229/QĐ-TTg

Tin liên quan