Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và  Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

STT

Nội dung

Tên Quyết định

1Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 2131

Phụ lục QĐ 2131

2Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết dịnh 2132

Phụ lục QĐ 2132

Phụ lục 1 (Tiêu chí lựa chọn tiên quyết) QĐ 2132

Phục lục 2 (Tiêu chí theo thang điểm) QĐ 2132

Phụ lục 2.1 (Tiêu chí TMDV) QĐ 2132

Phục lục 2.2 (Tiêu chí DL) QĐ 2132

Phụ lục 2.3 (Tiêu chi CN) QĐ 2132

Phụ lục 2.4 (Tiêu chí CCN) QĐ 2132

Phụ lục 2.5 (Tiêu chí KCN) QĐ 2132

Phụ lục 3 (Phương pháp đánh giá, xếp loại) QĐ 2132

 Hướng dẫn thực hiện dự án đầu  tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 2999

Phụ lục QĐ 2999

 

Tin liên quan