Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2132/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm 03 Chương và 21 Điều với đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
 

Quyết định số 2132/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2435/QĐ-UBND  ngày  01/8/2019,  số 3376/QĐ-UBND  ngày 01/12/2020 và số 505/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.

 

 

Tin liên quan