Hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt HTQLCL) tại các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

XEM CHI TIẾT

2. Mục tiêu chất lượng 

- Văn phòng ban ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý đầu tư  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý doanh nghiệp  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp ---> XEM CHI TIẾT

3. Thông báo đánh giá chất lượng  ---> XEM CHI TIẾT

Tin liên quan