Tình hình hoạt động của Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu KTM Chu Lai

Tình hình hoạt động của Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu KTM Chu Lai

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 14 công ty Hàn Quốc thực hiện 19 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 10.662 tỷ đồng, tương đương hơn 470 triệu đô la, trong đó 14 dự án đã đi vào hoạt động. Các công ty này chủ yếu tập trung sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực: may, dệt, nhuộm, phụ trợ ngành dệt may và công nghiệp ô tô  (tập trung tại Khu công nghiệp Tam Thăng) và 01 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc.

    Nhìn chung các doanh nghiệp đi vào hoạt động khoảng 3 năm và đang trong thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đạt được một số kết quả nhất định tính đến tháng 10/2019 như sau:
    - Tổng số doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng Việt Nam
    - Nộp các khoản thuế khác: hơn 400 triệu đồng,
    - Giải quyết việc làm cho hơn 8 nghìn lao động, trong đó người lao động Quảng Nam là hơn 7,5 nghìn người.
    - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2019: 300 triệu USD, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu: 116 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu: 84 triệu USD.

Tin liên quan