Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Quảng nam, cụ thể như sau:

1. Thoả thuận nghiên cứu đầu tư (bao gồm việc cung cấp thông tin về địa điểm thực hiện dự án, quy hoạch và các quy định khác có liên quan khi thực hiện dự án).
- Đối với những dự án thuộc thẩm quyền Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư của UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quy định này do UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định.
- Đối với dự án thuộc thẩm quyền Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quy định này thì sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, UBND huyện, thị xã, thành phố trình lên Cơ quan đăng ký đầu tư để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Quyết định chủ trương đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); đăng ký thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án.
3. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
4. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có).
5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc diện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
6. Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai).
7. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Thỏa thuận đấu nối hạ tầng có liên quan; Thẩm định thiết kế cơ sở. 
8. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
9. Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công; đăng ký cấp điện; cấp Giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định (nếu có).

Tin liên quan