Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai
 

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai được áp dụng theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ và sau ngày 10/7/2018, áp dụng theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ; các ưu đãi về thuế áp dụng theo Luật, Nghị định chuyên ngành, cụ thể:
1. Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu
- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Điều 14, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
- Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 5 năm theo quy định tại Điều 15, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư có doanh thu; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 09 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15 và Điểm a, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Ưu đãi về tiền thuê đất
Áp dụng theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/5/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Đối với đất trong các khu công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng được áp dụng đơn giá thuê đất có khả năng cạnh tranh cao.

Tin liên quan