Tìm kiếm bài viết

Thông báo nhận hố sơ hợp lệ của Nhà đầu tư

Thông báo nhận hố sơ hợp lệ của Nhà đầu tư

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

V/v giới thiệu Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng

V/v giới thiệu Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng

Công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai

Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, là một trong những Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, có vai trò phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Nam tại khu vực phía Nam, cùng với các Khu công nghiệp lân cận như: Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc, Khu công nghiệp phục vụ nông lâm nghiệp Nam Tam Anh. Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai với diện tích khoảng 435,8ha. Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Anh Nam, UBND xã Tam Anh Bắc và đơn vị tư vấn lập đồ án tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 và bàn giao hồ sơ cho UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Anh Bắc, UBND xã Tam Anh Nam để theo dõi, quản lý.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai

Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 853/QĐ- UBND về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai với quy mô diện tích khoảng 330 ha, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2024

Các văn bản về thi đua khen thưởng

Các văn bản về thi đua khen thưởng

Thông báo công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ năm 2023 tại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thông báo công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ năm 2023 tại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư (Mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp)

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư (Mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp)