Phòng Hành chính và Tổng hợp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trịnh Thị Hường
Bà Trịnh Thị Hường

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

2 Nguyễn Thị Thảo Sương
Bà Nguyễn Thị Thảo Sương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

3 Trần Ngọc Hùng
Ông Trần Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp