Phòng Tài nguyên và Môi trường


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Hoàng
Ông Đỗ Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyền và môi trường

2 Huỳnh Thị Thanh Thuyên
Bà Huỳnh Thị Thanh Thuyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường