Phòng Quy hoạch, đô thị và hạ tầng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Việt
Ông Nguyễn Thanh Việt

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng

2 Trịnh Thị Hường
Ông Trịnh Thị Hường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng

3 Trần Thanh Tuấn
Ông Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng