Phòng Công nghiệp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đinh Văn Bảo
Ông Đinh Văn Bảo

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghiệp

2 Đinh Thị Bội Phong
Bà Đinh Thị Bội Phong

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công nghiệp