TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Vũ Thương
Ông Lê Vũ Thương

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Hoàng Châu Sơn
Ông Hoàng Châu Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

3 Lê Quang Triều
Ông Lê Quang Triều

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

4 Thiều Việt Dũng
Ông Thiều Việt Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

5 Trịnh Thị Hường
Bà Trịnh Thị Hường

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

6 Nguyễn Thị Thảo Sương
Bà Nguyễn Thị Thảo Sương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

7 Trần Ngọc Hùng
Ông Trần Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

8 Đinh Thị Bội Phong
Bà Đinh Thị Bội Phong

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghiệp

9 Nguyễn Thanh Việt
Ông Nguyễn Thanh Việt

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng

10 Trần Thanh Tuấn
Ông Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng

11 Đỗ Hoàng
Ông Đỗ Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ

12 Hồ Thị Hoa
Bà Hồ Thị Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ

13 Huỳnh Minh Thảo
Ông Huỳnh Minh Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

14 Huỳnh Thị Thanh Thuyên
Bà Huỳnh Thị Thanh Thuyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường